صفحه نخست
 
"); } echo("
 
"); while($rowv=mysql_fetch_row($resultlistvije)) { echo("
"); if($rowv[4]!=""){ echo(" ");} else{ echo(" "); } echo("
$rowv[1]  \"$rowv[1]\"\"$rowv[1]\"
"); ?>
 
  "); } echo("
 
"); while ($row_hotel_kh=mysql_fetch_row($result_hotel_kh)){ echo("
"); if($row_hotel_kh[15]!=""){ echo(" \"$row_hotel_kh[1]\" "); } else{ echo(" \"$row_hotel_kh[1]\" "); } echo("
"); ?>
 
  "); } echo("
 
"); while ($rowloc=mysql_fetch_row($resultloc)){ echo("
"); if($rowloc[33]!=""){ echo(" \"$rowloc[1]\" "); } else{ echo(" \"$rowloc[1]\" "); } echo("
"); ?>
 
"); } echo("
 
"); while($rown=mysql_fetch_row($resultlistnews)) { echo("
"); if($rown[4]!=""){ echo(" ");} else{ echo(" "); } echo("
$rown[1] (");echo(substr($rown[2],0,2)."/".substr($rown[2],2,2)."/".substr($rown[2],4,2));echo(") \"$rown[1]\"\"$rown[1]\"
"); ?>
 
 
"); } echo("
 
"); while($rowpp=mysql_fetch_row($resultlistpack)) { echo("
$rowpp[1] \"$rowpp[1]\"
"); ?>
 

 

 

 

 

 
 
   
 
"); ?>  
     
 
 بلیط | معرفی ایران | معرفی کشورها | گالری عکس | پرسش 
سایتهای مرتبط | اخبار | هواشناسی | پیگرد کد رهگیری | مدیران و کارکنان | نظر سنجی